top of page

Fag- og interesseorganisasjonar

Placeholder Image

Seljord Frivilligsentral

Seljord Frivilligsentral skal bidra til å styrke og koordinere den frivillige innsatsen i Seljord kommune. Den skal vere bindeleddet mellom menneske, lag og organisasjonar som ynskjer å yte ein frivillig innsats i lokalsamfunnet. Og vere samhandlingsarena for frivillig verksemd og støttespelar for eit godt og levande lokalmiljø.
Vil du bidra som frivillig? Me trenger alltid fleire som kan bidra!

Kontaktinformasjon:
E-post: post@seljordfrivillig.no
Nett: seljordfrivillig.no
Facebook: Seljord Frivilligsentral

Placeholder Image

Seljord Røde Kors

Seljord Røde Kors har aktivitetar som; hjelpekorps, besøksvenn, RØFF og ulike aktivitetar for eldre. Laget driv med leksehjelp og aktivitetar saman med frivilligsentralen.
Ynskjer du å bidra? Meld deg inn i Røde Kors Seljord!

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 959 45 376
E-post: trond.johnsen@icloud.com
Facebook: Seljord Røde Kors

Placeholder Image

Seljord Økologiske Hage

Seljord Hage er ein hage i Seljord sentrum der både innbyggjarar å gjester kan ferdast. Hagen brukast av både skule og barnehage til opplæring. Vi holder også diverse kurs. Det er også tatt hensyn til rullestorbrukarar slik at alle kan få glede av hagen. Seljord Hage er meint å vere ein møteplass for alle der ein kan utveksle kunnskap og gode samtalar.

Ynskjer du å bli medlem? Ta kontakt!

Kontaktinformasjon:
Tlf.: 940 84 289 / 908 01 002
E-post: seljordhage@gmail.com
Facebook: Seljord Hage

bottom of page